Vanjsko uređenje Doma kulture
Mala Subotica, 2017.

stručni nadzor